2017 m.  I I I  ketvirčio  darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Direktorius

1

*

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

193

Sekretorius

1

313

Ikimokyklinės grupės auklėtojas

1

411

Specialusis pedagogas

1

692

Socialinis pedagogas

1

*

Mokytojas

15

595

Mokytojo padėjėjas

3

175

Bibliotekininkas

1

103

Vyresnysis buhalteris

1

*

Kasininkas – sąskaitininkas

1

102

Ūkvedys

1

*

Valytojas

6

150

Pagalbinis virtuvės darbininkas

1

190

Virėjas

2

600

Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas

1

380

Vairuotojas

1

570

Rūbininkas

1

380

Darbininkas, kiemsargis

3

372

Sezoninis darbininkas

2

346

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003m. balandžio 18d. Nutarimu Nr. 480 patvirtinto „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo“ III skyriaus 18 punktu praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis nepateikiamas.

Dabar naršo

Svetainėje lankosi 16 svečių ir nėra prisijungusių narių

Mano dienynas

dienynaspngkitokia S